ឥតគិតថ្លែដឹកជញ្ជូន

មិនគិតថ្លៃដឹកជញ្ជូនចាប់ពី10ដុល្លារសំរាប់ទីតាំងជិត

ទំនុកចិត្ត 100%

ទំនុកចិត្ត គុណភាពនិងសេវាកម្ម

ជំនួយការ: 086​776757, 077776757

ទំនាក់ទំនងយើងខ្ញុំ 8:00AM to 7:00PM

ប្រភេទផលិតផល

ផលិតផលបានបញ្ចូលថ្មីៗ

 • កាសត្រចៀក BM8 ប្រើខ្សែ ម៉ាក បូរ៉ូហ្វុន ឌុយ 3.5mm
  Available
  3.5mm Jack
  $4.00
 • វ៉ែនតា 3D ម៉ាក VR RK5Plus សំរាប់មើល MV
  Available
  VR
  $20.50
 • ខ្នងក្រោយគែមទន់ ការពារ ម៉ាក MY COLORS
  Available
  iPhone Xs Max
  $5.50
 • ខ្នងក្រោយទន់ថ្លា ម៉ាក WK សំរាប់​ iPhone XR
  Available
  iPhone XR
  $3.60
 • ខ្នងក្រោយទន់ថ្លា ម៉ាក WK សំរាប់​ iPhone Xs Max
  Available
  iPhone Xs Max
  $3.60
 • ខ្នងក្រោយទន់ថ្លា ម៉ាក WK សំរាប់​ iPhone X/Xs
  Available
  iPhone X/Xs
  $3.60
 • ខ្នងក្រោយទន់ការពារ សំរាប់ iPhone Xs Max
  Available
  iPhone Xs Max
  $3.00
 • ខ្នងក្រោយទន់ការពារ សំរាប់ iPhone X/Xs
  Available
  iPhone X/Xs
  $3.00
 • ខ្នងក្រោយទន់ការពារ សំរាប់ iPhone 7+/8+
  Available
  IPHONE 7+/8+
  $3.00
 • ខ្នងក្រោយទន់ការពារ សំរាប់ iPhone 6+/6s+
  Available
  IPHONE 6+
  $3.00
 • ខ្នងក្រោយទន់ការពារ សំរាប់ iPhone 6/6s
  Available
  IPHONE 6
  $3.00
 • កាសប្ល៊ូធូស BC9 ម៉ាក បូរ៉ូហ្វុន សម្លេងពីរោះ ច្បាស់
  Available
  MEDIUM SIZE EAR
  $9.30
 • ដុំសាក USB BA15 ម៉ាក បូរ៉ូហ្វុន រន្ធUSB 2
  Available
  Charger
  $3.40
 • ខ្សែសាក USB ហូកូ X30 សំរាប់ មីក្រ៉ូ USB
  Available
  MICRO
  $2.00
 • ដុំសាកទូរស័ព្ទ BA5 ម៉ាក ប៉ូរូហ្វុន កម្លាំងលឿន 3.0A
  Hot sale
  Charger
  $6.00
 • ខ្សែសាក USB BX3 ម៉ាក បូរ៉ូហ្វុន ឌុយសាក ប្រភេទ C
  Available
  TYPE-C
  $2.00
 • ខ្សែសាក USB BX3 ម៉ាក បូរ៉ូហ្វុន ឌុយសាក មីក្រូ
  Available
  MICRO
  $1.80
 • ខ្សែសាក USB BX3 ម៉ាក បូរ៉ូហ្វុន ឌុយសាក Lightning
  Available
  LIGHTNING
  $2.20
 • កាសប្ល៊ូធូស BC7 ម៉ាក បូរ៉ូហ្វូន តូចសម្លេងពីរោះ ច្បាស់
  Available
  SMALL SIZE EAR
  $12.00
 • ខ្នងក្រោយការពារ ម៉ាក XLEVEL កម្ងី
  Available
  iPhone X/Xs
  $6.25

បង្ហាញផលិតផលទាំងអស់

ម៉ាកផលិតផល