ឥតគិតថ្លែដឹកជញ្ជូន

មិនគិតថ្លៃដឹកជញ្ជូនចាប់ពី10ដុល្លារសំរាប់ទីតាំងជិត

ទំនុកចិត្ត 100%

ទំនុកចិត្ត គុណភាពនិងសេវាកម្ម

ជំនួយការ: 086​776757, 077776757

ទំនាក់ទំនងយើងខ្ញុំ 8:00AM to 7:00PM

ប្រភេទផលិតផល

ផលិតផលបានបញ្ចូលថ្មីៗ

 • កាសប្ល៊ូធូស AirPods Pro 4 ប្រភេទគូរ សម្លេងពីរោះ pop-up/GPS
  Available
  TWS HEADSETS
  $15.00
 • កាសប្ល៊ូធូស inPod12 Simple Macaron ប្រភេទគូរ សម្លេងពីរោះ
  Available
  TWS HEADSETS
  $6.25
 • កាសប្ល៊ូធូស i12 Touch ប្រភេទគូរ សម្លេងពីរោះ pop-up
  Available
  TWS HEADSETS
  $5.50
 • កាសប្ល៊ូធូស AirPods 4 ដូចស៊ីន 99% ប្រភេទគូរ សម្លេងពីរោះ
  Available
  TWS HEADSETS
  $15.00
 • កាសប្ល៊ូធូស MACARON Airpods ប្រភេទគូរ សម្លេងពីរោះ
  Available
  TWS HEADSETS
  $7.30
 • ឈុតសាកទូរស័ព្ទឥតខ្សែ CW28 ម៉ាក ហូកូ ឌុយ Type-C
  Available
  WIRELESS CHARGER
  $15.00
 • ឈុតសាកទូរស័ព្ទឥតខ្សែ Apple ឆក់ជាប់ល្អ/ ឌុយ Type-C
  Available
  WIRELESS CHARGER
  $16.40
 • ខ្សែសាក USB X53 ម៉ាក ហូកូ ឌុយ Type-C 3.0A
  Available
  TYPE-C
  $3.20
 • ខ្សែសាក USB X53 ម៉ាក ហូកូ ឌុយ មីក្រ៉ូ-USB 2.4A
  Available
  MICRO
  $3.20
 • ខ្សែសាក USB X53 ម៉ាក ហូកូ ឌុយ Lightning 2.4A
  Available
  LIGHTNING
  $4.00
 • ខ្សែសាក Type-C X50 ម៉ាក ហូកូ ឌុយ Type-C 100W/1ម
  Available
  TYPE-C
  $4.40
 • ខ្សែសាក Type-C X50 ម៉ាក ហូកូ ឌុយ Type-C 100W/2ម
  Available
  TYPE-C
  $5.00
 • កាសប្ល៊ូធូស S8 ប្រភេទគូរ សម្លេងពីរោះ V5.0
  Available
  TWS HEADSETS
  $19.20
 • កាសប្ល៊ូធូស S7 Sports ប្រភេទ គូរ សម្លេងពីរោះ សំរាប់ កីឡា V4.2
  Available
  TWS HEADSETS
  $17.80
 • កាសប្ល៊ូធូស S5 ប្រភេទគូរ សម្លេងពីរោះ V5.0
  Available
  SMALL SIZE EAR
  $15.00
 • កាសប្ល៊ូធូស AirPods 3 EMJ ដូចស៊ីន 99% ប្រភេទគូរ សម្លេងពីរោះ
  Available
  TWS HEADSETS
  $8.00
 • កាសប្ល៊ូធូស M10 ម៉ាក PIBLUE ប្រភេទ គូរ សម្លេងពីរោះ
  Available
  TWS HEADSETS
  $8.00
 • កាសប្ល៊ូធូស AirPos2 ម៉ាក Piblue​ ប្រភេទគូរ សម្លេងពីរោះ
  Available
  TWS HEADSETS
  $12.20
 • ជើងបញ្ឈរក្នុងឡាន BH37 ម៉ាក បូរ៉ូហ្វុន ជប់កញ្ចក់ រឺតាបឡូ
  Available
  CAR HOLDER
  $6.25
 • កាសធំ W30 ម៉ាក ហូកូ ប្រើប្ល៊ូធូស សម្លេងពីរោះ V5.0/ 8 ម៉ោង
  Available
  HEADSETS
  $17.52

បង្ហាញផលិតផលទាំងអស់

ម៉ាកផលិតផល