ឥតគិតថ្លែដឹកជញ្ជូន

មិនគិតថ្លៃដឹកជញ្ជូនចាប់ពី10ដុល្លារសំរាប់ទីតាំងជិត

ទំនុកចិត្ត 100%

ទំនុកចិត្ត គុណភាពនិងសេវាកម្ម

ជំនួយការ: 086​776757, 077776757

ទំនាក់ទំនងយើងខ្ញុំ 8:00AM to 7:00PM

ប្រភេទផលិតផល

ផលិតផលបានបញ្ចូលថ្មីៗ

 • ដុំសាកក្នុងឡានមានប្ល៊ូធូស ម៉ាក G7-A ភ្ជាប់ទៅទូរស័ព្ទបាន
  Available
  Wireless FM Transmitter
  $7.00
 • ខ្សែសាក USB X32 ម៉ាក ហូកូ ឌុយ ប្រភេទ C
  Available
  TYPE-C
  $2.60
 • ខ្សែសាក USB X32 ម៉ាក ហូកូ ឌុយ មីក្រ៉ូ-USB
  Available
  MICRO
  $2.20
 • ខ្សែសាក USB X32 ម៉ាក ហូកូ ឌុយ Lightning
  Available
  LIGHTNING
  $2.60
 • ខ្សែសាក USB X26 ម៉ាក ហូកូ ឌុយ មីក្រ៉ូ-USB
  Available
  MICRO
  $1.50
 • ខ្សែសាក USB X14 ម៉ាក ហូកូ ឌុយ ប្រភេទ C
  Hot sale
  TYPE-C
  $1.82
 • ខ្សែសាក USB X14 ម៉ាក ហូកូ ឌុយ មីក្រ៉ូ-USB
  Available
  MICRO
  $1.56
 • ខ្សែសាក USB ហូកូ X14 ឌុយ Apple
  Available
  LIGHTNING
  $1.82
 • ខ្សែសាក USB UPL12 ម៉ាក ហូកូ ឌុយ Lightning
  Available
  LIGHTNING
  $4.68
 • កាសត្រចៀកប្រើខ្សែ M56 ម៉ាក ហូកូ ឌុយ 3.5mm មាន Mic
  Available
  3.5mm Jack
  $5.60
 • ខ្សែសាក USB U56 ម៉ាក ហូកូ ឌុយ ប្រភេទ C 2.4A
  Available
  TYPE-C
  $5.00
 • ខ្សែសាក USB U56 ម៉ាក ហូកូ ឌុយ មីក្រ៉ូ-USB 2.4A
  Available
  MICRO
  $4.60
 • ខ្សែសាក USB U56 ម៉ាក ហូកូ ឌុយ Lightning 2.4A
  Available
  LIGHTNING
  $5.00
 • ដុំសាកឥតខ្សែនាឡិកា CW19 ម៉ាក ហូកូ Magnetic
  Available
  WATCH ACCESSORIES
  $10.80
 • កាសខ្សែ M45 ម៉ាក ហូកូ Gaming ឌុយ 3,5mm មាន Mic
  Available
  3.5mm Jack
  $10.80
 • កាសប្ល៊ូធូស E38 ម៉ាក ហូកូ​ សម្លេងពីរោះ មាន MIC
  Available
  MEDIUM SIZE EAR
  $13.04
 • ខ្សែភ្ជាប់ HDMI UA14 ម៉ាក ហូកូ ពី Lightning ទៅ HDMI TV
  Available
  HDMI Adapter
  $13.60
 • ដុំសាកក្នុងឡាន Z30Aម៉ាក ហូកូ រន្ធ 2 កម្លាំង 3.1A
  Available
  CAR CHARGER
  $5.40
 • ដុំសាកក្នុងឡាន Z26 ម៉ាក ហូកូ រន្ធ 2 កម្លាំង 2.1A
  Available
  CAR CHARGER
  $4.68
 • ដុំសាកក្នុងឡាន ហូកូ Z13 ភ្ជាប់ខ្សែបំបែករន្ធបារី​និងរន្ធ USB
  Available
  CAR CHARGER
  $8.21

បង្ហាញផលិតផលទាំងអស់

ម៉ាកផលិតផល