ឥតគិតថ្លែដឹកជញ្ជូន

មិនគិតថ្លៃដឹកជញ្ជូនចាប់ពី10ដុល្លារសំរាប់ទីតាំងជិត

ទំនុកចិត្ត 100%

ទំនុកចិត្ត គុណភាពនិងសេវាកម្ម

ជំនួយការ: 086​776757, 077776757

ទំនាក់ទំនងយើងខ្ញុំ 8:00AM to 7:00PM

ប្រភេទផលិតផល

ផលិតផលបានបញ្ចូលថ្មីៗ

 • ខ្សែ+ដុំសាក 2in1 ម៉ាក WIWU (Phone & i-Watch)
  Available
  WIRELESS CHARGER
  $25.00
 • ខ្សែ+ដុំសាកឥតខ្សែ CW21 ម៉ាក ហូកូ 3in1 (Phone,AP& iWatch)
  Available
  WIRELESS CHARGER
  $18.50
 • ខ្សែ+ដុំសាកឥតខ្សែ CW20 ម៉ាក ហូកូ 2in1 (Phone & iWatch)
  Available
  WIRELESS CHARGER
  $16.82
 • ខ្សែសាក USB X35 ម៉ាក ហូកូ ឌុយ ប្រភេទ-C 3.0A
  Available
  TYPE-C
  $1.60
 • ខ្សែសាក USB X35 ម៉ាក ហូកូ ឌុយ មីក្រ៉ូ-USB 2.4A
  Available
  MICRO
  $1.40
 • ខ្សែសាក USB X35 ម៉ាក ហូកូ ឌុយ Lightning 2.4A
  Available
  MICRO
  $1.60
 • ខ្សែសាក USB X34 ម៉ាក ហូកូ ឌុយ Lightning 2.4A
  Available
  LIGHTNING
  $2.60
 • ខ្សែសាក USB X34 ម៉ាក ហូកូ ឌុយ ប្រភេទ-C 2.4A
  Available
  TYPE-C
  $2.60
 • ខ្សែសាក USB U63 ម៉ាក ហូកូ​ ឌុយ ប្រភេទ-C លោតភ្លើង
  Available
  TYPE-C
  $5.20
 • ខ្សែសាក USB U63 ម៉ាក ហូកូ​ ឌុយ មីក្រ៉ូ-USB លោតភ្លើង
  Available
  MICRO
  $4.80
 • ខ្សែសាក USB U63 ម៉ាក ហូកូ​ ឌុយ Lightning លោតភ្លើង
  Available
  LIGHTNING
  $5.20
 • ខ្សែសាក USB U62 ម៉ាក ហូកូ​ ឌុយ Lightning 2.4A
  Available
  LIGHTNING
  $4.00
 • ខ្សែសាក USB U62 ម៉ាក ហូកូ​ ឌុយ ប្រភេទ-C 3.0A
  Available
  TYPE-C
  $4.00
 • ខ្សែសាក USB U62 ម៉ាក ហូកូ​ ឌុយ មីក្រ៉ូ-USB 2.4A
  Available
  MICRO
  $3.80
 • ខ្សែសាក USB U61 ម៉ាក ហូកូ​ ឌុយ ប្រភេទ-C 2.4A
  Available
  TYPE-C
  $4.40
 • ខ្សែសាក USB U61 ម៉ាក ហូកូ​ ឌុយ មីក្រ៉ូ-USB 2.4A
  Available
  MICRO
  $4.00
 • ខ្សែសាក USB U61 ម៉ាក ហូកូ​ ឌុយ Lightning 2.4A
  Available
  LIGHTNING
  $4.40
 • ខ្សែសាក USB U60 ម៉ាក ហូកូ ឌុយ ប្រភេទC 2.4A
  Available
  TYPE-C
  $3.80
 • ខ្សែសាក USB U60 ម៉ាក ហូកូ ឌុយមីក្រ៉ូ-USB 2.4A
  Available
  MICRO
  $3.40
 • ខ្សែសាក USB U60 ម៉ាក ហូកូ ឌុយ Lightning 2.4A
  Available
  LIGHTNING
  $3.80

បង្ហាញផលិតផលទាំងអស់

ម៉ាកផលិតផល