ឥតគិតថ្លែដឹកជញ្ជូន

មិនគិតថ្លៃដឹកជញ្ជូនចាប់ពី10ដុល្លារសំរាប់ទីតាំងជិត

ទំនុកចិត្ត 100%

ទំនុកចិត្ត គុណភាពនិងសេវាកម្ម

ជំនួយការ: 086​776757, 077776757

ទំនាក់ទំនងយើងខ្ញុំ 8:00AM to 7:00PM

ប្រភេទផលិតផល

ផលិតផលបានបញ្ចូលថ្មីៗ

 • ខ្សែ+ដុំសាកឥតខ្សែ S1 ម៉ាក ហូកូ សាកបាន ទូរស័ព្ទ+ នាឡិកា
  Available
  WIRELESS
  $16.40
 • ខ្សែសាក USB X21 Plus ម៉ាក ហូកូ ឌុយ Type-C 0.25m
  Available
  TYPE-C
  $1.90
 • ខ្សែសាក USB X21 Plus ម៉ាក ហូកូ ឌុយ មីក្រ៉ូ-USB 0.25m
  Available
  MICRO
  $1.70
 • ខ្សែសាក USB X21 Plus ម៉ាក ហូកូ ឌុយ Lightning 0.25m
  Available
  LIGHTNING
  $1.90
 • ខ្សែសាក USB U72 ម៉ាក ហូកូ ឌុយ មីក្រ៉ូ-USB កម្លាំង 2.4A
  Available
  MICRO
  $4.00
 • ខ្សែសាក USB U72 ម៉ាក ហូកូ ឌុយ Lightning កម្លាំង 2.4A
  Available
  LIGHTNING
  $4.00
 • ខ្សែសាក USB S6 ម៉ាក ហូកូ ឌុយ Type-C មានបង្ហាញពេលវេលា
  Available
  TYPE-C
  $6.25
 • ខ្សែសាក USB S6 ម៉ាក ហូកូ ឌុយ Lightning មានបង្ហាញពេលវេលា
  Available
  LIGHTNING
  $6.25
 • ខ្សែសាក USB BX27 ម៉ាក បូរ៉ូហ្វុន ឌុយ Lightning កម្លាំង 2.1A
  Available
  LIGHTNING
  $4.50
 • កាបូបស្បែកស្ពាយចំហៀង ម៉ាក JEEP ដាក់ទូរស័ព្ទ&លុយ
  Available
  Sling Cases
  $15.00
 • កាសប្ល៊ូធូស ES28 ម៉ាក ហូកូ​ ប្រភេទគូរ សម្លេងពីរោះ V5.0
  Available
  TWS HEADSETS
  $32.92
 • ដុំសាកក្នុងឡាន Z34 ម៉ាក ហូកូ រន្ធ 2 កម្លាំង 3.1A
  Available
  CAR CHARGER
  $6.00
 • ដុំសាកក្នុងឡាន+កាសប្ល៊ូធូស E47 ម៉ាក​ ហូកូ រន្ធ USB2 3.0A
  Available
  CAR CHARGER
  $12.62
 • ខ្សែសាក USB X38 ម៉ាក ហូកូ ឌុយ 2LN+TC+Micro
  Available
  4IN1
  $5.00
 • ខ្សែសាក USB BX32 ម៉ាក បូរ៉ូហ្វុន ឌុយ 4 ( LN2/Micro/TC)
  Available
  4IN1
  $7.50
 • ខ្សែ+ដុំសាក BA33 ម៉ាក បូរ៉ូហ្វុន ឌុយសាក Type-C
  Available
  Charger Set
  $4.70
 • ខ្សែ+ដុំសាក BA33 ម៉ាក បូរ៉ូហ្វុន ឌុយសាក មីក្រ៉ូ-USB
  Available
  Charger Set
  $4.70
 • ខ្សែ+ដុំសាក BA33 ម៉ាក បូរ៉ូហ្វុន ឌុយសាក Lightning
  Available
  Charger Set
  $4.70
 • កាសធំ BO5 ម៉ាក បូរ៉ូហ្វុន ប្រើខ្សែ សម្លេងពីរោះ
  Available
  HEADSETS
  $8.00
 • ស្រោមស្បែក WB15 ម៉ាក ហូកូ សំរាប់ Airpods​ 2
  Available
  Case Airpods
  $9.40

បង្ហាញផលិតផលទាំងអស់

ម៉ាកផលិតផល