ឥតគិតថ្លែដឹកជញ្ជូន

មិនគិតថ្លៃដឹកជញ្ជូនចាប់ពី10ដុល្លារសំរាប់ទីតាំងជិត

ទំនុកចិត្ត 100%

ទំនុកចិត្ត គុណភាពនិងសេវាកម្ម

ជំនួយការ: 086​776757, 077776757

ទំនាក់ទំនងយើងខ្ញុំ 8:00AM to 7:00PM

ប្រភេទផលិតផល

ផលិតផលបានបញ្ចូលថ្មីៗ

 • កាសប្ល៊ូធូស BE23 ម៉ាក បូរ៉ូហ្វុន ប្រភេទកីឡា
  Available
  Sport Wireless Earphone
  $16.40
 • កាសប្ល៊ូធូស BE24 ម៉ាក បូរ៉ូហ្វុន ប្រភេទកីឡា
  Available
  Sport Wireless Earphone
  $16.40
 • កាសខ្សែ BM9 ម៉ាក បូរ៉ូហ្វូន ឌុយ 3,5mm
  Available
  3.5mm Jack
  $3.00
 • ថ្មជំនួយ J17 ម៉ាក ហូកូ កម្លាំង 10000mAh រន្ធ USB 2
  Available
  8000mAh - 18500mAh
  $15.40
 • ថ្មជំនួយ J17 ម៉ាក ហូកូ កម្លាំង 7000mAh រន្ធ USB 1
  Available
  2500mAh - 8000mAh
  $12.64
 • ថ្មជំនួយ B35E ម៉ាក ហូកូ កម្លាំង 30000mAh រន្ធ USB 3
  Available
  18500mAh - 30000mAh
  $16.00
 • ជើងបញ្ឈរទូរស័ព្ទនិងកាម៉េរ៉ា VCT580 ម៉ាក YUNTENG
  Available
  TRIPOD
  $20.50
 • កាសប្ល៊ូធូស VOVG V2 Mini សម្លេងពីរោះ
  Available
  MEDIUM SIZE EAR
  $5.50
 • កាសត្រចៀកប្រើខ្សែ M52 ម៉ាក ហូកូ ឌុយ 3.5mm
  Available
  3.5mm Jack
  $3.80
 • ថ្មជំនួយ BT18B ម៉ាក បូរ៉ូហ្វុន កម្លាំង 25000mAh
  Available
  18500mAh - 30000mAh
  $27.00
 • កាសប្ល៊ូធូស ម៉ាក DACOM ប្រភេទកាសគូរ សម្លេងពីរោះ
  Available
  TWS HEADSETS
  $25.00
 • ខ្សែសាក USB BA7 ម៉ាក បូរ៉ូហ្វុន ឌុយ Lightning
  Available
  LIGHTNING
  $6.50
 • ជើងបញ្ឈរក្នុងឡាននិងឆក់ BH5 ម៉ាក បូរ៉ូហ្វុន
  Available
  STAN & HOLDER
  $5.20
 • កាសធំ BO1 ម៉ាក បូរ៉ូហ្វុន ប្រើខ្សែ សម្លេងពីរោះ
  Available
  HEADSETS
  $8.00
 • ថ្មជំនួយ BT18 ម៉ាក បូរ៉ូហ្វុន កម្លាំង 7000mAh
  Available
  2500mAh - 8000mAh
  $10.52
 • ដងថតរូបប្រើខ្សែ BY2 ម៉ាក បូរ៉ូហ្វុន ឌុយ 3.5mm
  Available
  SELFIE STICK
  $3.00
 • បាសប្ល៊ូធូស BS27 ម៉ាក ហូកូ V4.2 សម្លេងពីរោះ
  Available
  MEDIUM SIZE
  $15.40
 • ថ្មជំនួយ BT18A ម៉ាក បូរ៉ូហ្វុន កម្លាំង 13000​mAh
  Available
  8000mAh - 18500mAh
  $15.30
 • ថ្មជំនួយ BT16 ម៉ាក បូរ៉ូហ្វុន កម្លាំង 10000 & សាកឥតខ្សែ
  Available
  8000mAh - 18500mAh
  $22.45
 • ថ្មជំនួយ BT2D ម៉ាក បូរ៉ូហ្វុនកម្លាំង 30000mAh
  Available
  18500mAh - 30000mAh
  $22.45

បង្ហាញផលិតផលទាំងអស់

ម៉ាកផលិតផល