ប្រភេទផលិតផល

កាស Bluetooth

 • កាសប្ល៊ូធូស BC20 ម៉ាក បូរ៉ូហ្វុន សម្លេងពីរោះ V4.2
  Available
  MEDIUM SIZE EAR
  $7.00
 • កាសប្ល៊ូធូស ES32+ ម៉ាក ហូកូ​ ប្រភេទគូរ សម្លេងពីរោះ V5.0
  Available
  TWS HEADSETS
  $30.90
 • កាសប្ល៊ូធូស ES33 ម៉ាក ហូកូ ប្រភេទកីឡា/8 ម៉ោង
  Available
  Sport Wireless Earphone
  $13.88
 • កាសធំ W27 ម៉ាក ហូកូ រាងជាត្រចៀកឆ្មារ ប្រើប្ល៊ូធូស សម្លេងពីរោះ V5.0/ប្រើខ្សែ
  Available
  HEADSETS
  $15.70
 • កាសធំ W28 ម៉ាក ហូកូ ប្រើប្ល៊ូធូស សម្លេងពីរោះ V5.0/ប្រើខ្សែ
  Available
  HEADSETS
  $14.30
 • កាសធំ W22 ម៉ាក ហូកូ ប្រើប្ល៊ូធូស សម្លេងពីរោះ V5.0/ប្រើខ្សែ
  Available
  HEADSETS
  $17.24
 • កាសប្ល៊ូធូស ES29 ម៉ាក ហូកូ​ ប្រភេទកីឡា សម្លេងពីរោះ V5.0
  Available
  Sport Wireless Earphone
  $10.66
 • កាសត្រចៀក ប្រើប្ល៊ូធូស ហូកូ ES11 សំរាប់អ្នកកីឡា
  Available
  Sport Wireless Earphone
  $16.00
 • កាសប្ល៊ូធូស inPods12 -Touch សម្លេងពីរោះ Pop-Up
  Available
  TWS HEADSETS
  $8.00
 • កាសប្ល៊ូធូស i31 Pop-Up ប្រភេទ គូរ សម្លេងពីរោះ V5.0
  Available
  TWS HEADSETS
  $12.20
 • កាសប្ល៊ូធូស i12 Pop-Up ប្រភេទ គូរ សម្លេងពីរោះ V5.0
  Available
  TWS HEADSETS
  $8.00
 • កាសប្ល៊ូធូស Mi12 ប្រភេទ គូរ សម្លេងពីរោះ
  Available
  TWS HEADSETS
  $12.20
 • កាសប្ល៊ូធូស AirPods 3 ដូចស៊ីន 99% ប្រភេទគូរ សម្លេងពីរោះ
  Available
  TWS HEADSETS
  $20.60
 • កាសប្ល៊ូធូស AirPods 3 EMJ ដូចស៊ីន 99% ប្រភេទគូរ សម្លេងពីរោះ
  Available
  TWS HEADSETS
  $19.20
 • កាសប្ល៊ូធូស ម៉ាក JB Steal សម្លេងពីរោះ
  Available
  MEDIUM SIZE EAR
  $15.00
 • កាសប្ល៊ូធូស AirPods 3+ ដូចស៊ីន 99% ប្រភេទគូរ សម្លេងពីរោះ
  Available
  TWS HEADSETS
  $27.00
 • កាសប្ល៊ូធូស i200 ដូចស៊ីន 99% ប្រភេទគូរ សម្លេងពីរោះ
  Available
  TWS HEADSETS
  $16.40
 • កាសប្ល៊ូធូស i13s ដូចស៊ីន 99% ប្រភេទគូរ សម្លេងពីរោះ
  Available
  TWS HEADSETS
  $9.40
 • កាសប្ល៊ូធូស i100 ប្រភេទ គូរ សម្លេងពីរោះ V5.0
  Available
  TWS HEADSETS
  $15.00
 • កាសប្ល៊ូធូស i100 ប្រភេទ គូរ សម្លេងពីរោះ V5.1
  Available
  TWS HEADSETS
  $10.80