ប្រភេទផលិតផល

កាស Bluetooth

 • កាសធំ W26 ម៉ាក ហូកូ ប្រើប្ល៊ូធូស សម្លេងពីរោះ V5.0 បាន 7 ម៉ោង
  Available
  HEADSETS
  $13.46
 • កាសប្ល៊ូធូស S18 ម៉ាក ហូកូ ប្រភេទគូរ សម្លេងពីរោះ V5.0 2in1
  Available
  Sport Wireless Earphone
  $21.80
 • កាសប្ល៊ូធូស ES35 ម៉ាក ហូកូ សម្លេងពីរោះ V5.0 ប្រើបាន 3.5 ម៉ោង
  Available
  TWS HEADSETS
  $18.08
 • កាសប្ល៊ូធូស ES34 ម៉ាក ហូកូ សម្លេងពីរោះ V5.0 ប្រើបាន 5 ម៉ោង
  Available
  TWS HEADSETS
  $18.08
 • កាសប្ល៊ូធូស i11 Pop-Up ប្រភេទ គូរ សម្លេងពីរោះ
  Hot sale
  TWS HEADSETS
  $8.00
 • កាសប្ល៊ូធូស i10-MAX Pop-Up ប្រភេទ គូរ សម្លេងពីរោះ V5.0
  Available
  TWS HEADSETS
  $10.10
 • កាសប្ល៊ូធូស i16-Pro ប្រភេទគូរ សម្លេងពីរោះ V5.0
  Available
  TWS HEADSETS
  $8.00
 • កាសប្ល៊ូធូស i888 Pop-Up ប្រភេទ គូរ សម្លេងពីរោះ V5.0
  Available
  TWS HEADSETS
  $12.20
 • កាសប្ល៊ូធូស i666 Pop-Up ប្រភេទ គូរ សម្លេងពីរោះ V5.0
  Available
  TWS HEADSETS
  $15.00
 • កាសប្ល៊ូធូស Mi12 ប្រភេទ គូរ សម្លេងពីរោះ
  Available
  TWS HEADSETS
  $12.20
 • កាសប្ល៊ូធូស i12 Pop-Up ប្រភេទ គូរ សម្លេងពីរោះ V5.0
  Available
  TWS HEADSETS
  $9.40
 • កាសប្ល៊ូធូស EK04 Pro ម៉ាក ហូកូ​ សម្លេងពីរោះ មាន MIC
  Available
  SMALL SIZE EAR
  $7.58
 • កាសប្ល៊ូធូស BE38 ម៉ាក បូរ៉ូហ្វុន ប្រភេទគូរ សម្លេងពីរោះ
  Available
  TWS HEADSETS
  $42.60
 • កាសប្ល៊ូធូស BE31 ម៉ាក បូរ៉ូហ្វុន ប្រភេទកីឡា
  Available
  Sport Wireless Earphone
  $14.30
 • កាសប្ល៊ូធូស ES38 ម៉ាក ហូកូ ប្រភេទគូរ សម្លេងពីរោះ រាងដូច Airpods Pro
  Available
  TWS HEADSETS
  $40.90
 • កាសប្ល៊ូធូស ES29 ម៉ាក ហូកូ​ ប្រភេទកីឡា សម្លេងពីរោះ V5.0
  Available
  Sport Wireless Earphone
  $10.66
 • កាសប្ល៊ូធូស inPods12 -Touch សម្លេងពីរោះ Pop-Up
  Available
  TWS HEADSETS
  $10.10
 • កាសប្ល៊ូធូស ES36 ម៉ាក ហូកូ ប្រភេទគូរ សម្លេងពីរោះ រាងដូច Airpods Pro
  Available
  TWS HEADSETS
  $53.00
 • កាសប្ល៊ូធូស ES32 ម៉ាក ហូកូ​ ប្រភេទគូរ សម្លេងពីរោះ V5.0
  Available
  TWS HEADSETS
  $28.60
 • កាសប្ល៊ូធូស ES26A ម៉ាក ហូកូ សម្លេងពីរោះ V5.0
  Available
  TWS HEADSETS
  $33.40