ប្រភេទផលិតផល

STAN & HOLDER, ផ្នែកផ្សេងៗ

 • ជើងបញ្ឈរ និង Clips ទូរស័ព្ទ, iPad កំពស់ ២ ម៉ែត្រ
  Clear stock
  STAN & HOLDER
  $9.40
 • ជើងបញ្ឈរ និង Clips iPad & Tablet កំពស់ ២ ម៉ែត្រ
  Available
  STAN & HOLDER
  $10.10
 • ជើងបញ្ឈរលើតុ PH15 ម៉ាក ហូកូ​ សំរាប់ ទូស័ព្ទ & Tablet
  Available
  STAN & HOLDER
  $4.60
 • ឧបករណ៍កៀបទូរស័ព្ទ C10 សំរាប់ដាក់ទូរស័ព្ទ
  Available
  STAN & HOLDER
  $3.00
 • ឧបករណ៍កៀបទូរស័ព្ទ 3in1 សំរាប់ដាក់ទូរស័ព្ទបាន ២
  Available
  STAN & HOLDER
  $7.00
 • ជើងបញ្ឈរ BO-03 កៀបនិងកង់ សំរាប់ដាក់ទូរស័ព្ទ
  Available
  STAN & HOLDER
  $3.00
 • ឧបករណ៍កៀបក្នុងរថយន្ត សំរាប់ទូរស័ព្ទ
  Available
  STAN & HOLDER
  $5.00
 • ជើងបញ្ឈរ រឺជាដងថត K10 មានជើង ៣ និង តេលេបញ្ជារ
  Available
  STAN & HOLDER
  $8.00
 • ជើងបញ្ឈរ រឺជាដងថត K07 មានជើង ៣ និង តេលេបញ្ជារ
  Available
  STAN & HOLDER
  $7.00
 • ជើងបញ្ឈរលើតុ រឺ ជញ្ជាំង 2in1 សំរាប់ ទូស័ព្ទ & Tablet
  Available
  STAN & HOLDER
  $15.00
 • ជើងបញ្ឈរ រឺកៀបនិងកង់/ម៉ូតូ Ok សំរាប់ដាក់ទូរស័ព្ទ
  Available
  STAN & HOLDER
  $2.50
 • ជើងបញ្ឈរ រឺកៀបនិងកង់/ម៉ូតូ CH01 សំរាប់ដាក់ទូរស័ព្ទ
  Available
  STAN & HOLDER
  $3.50
 • ជើងបញ្ឈរអាយផេត ស៊េរី 201
  Available
  STAN & HOLDER
  $11.80
 • ជើងបញ្ឈរទូរស័ព្ទនិងiPad 301-L
  Available
  STAN & HOLDER
  $14.20
 • ជើងបញ្ឈរក្នុងឡាននិងឆក់ BH5 ម៉ាក បូរ៉ូហ្វុន
  Available
  STAN & HOLDER
  $5.20
 • ជើងជប់កញ្ចក់ក្នុងឡានសំរាប់ដាក់ទូរស័ព្ទ រូប​ IRON MAN
  Available
  STAN & HOLDER
  $3.00
 • ជើងបញ្ឈរ ទូរស័ព្ទ & ថេប្លេត 301s
  Available
  STAN & HOLDER
  $9.40
 • ជើងបញ្ឈរទូរស័ព្ទក្នុងឡាន ហូកូ CA36
  Available
  STAN & HOLDER
  $5.20
 • ជើងបញ្ឈរ iPad & ថេប្លេត
  Available
  STAN & HOLDER
  $3.00
 • ជើងបញ្ឈរទូរស័ព្ទក្នុងឡាន,ជប់ជាប់កញ្ចក់
  Available
  STAN & HOLDER
  $3.00