ប្រភេទផលិតផល

ូខ្សែ+ដុំសាកទូរស័ព្ទ, ដុំសាកនិងខ្សែសាក

 • ខ្សែ+ដុំសាក USB C59 ម៉ាក ហូកូ ឌុយ Lightning
  Available
  Charger Set
  $3.40
 • ខ្សែ+ដុំសាក USB C70 ម៉ាក ហូកូ ឌុយប្រភេទ C 3A
  Available
  Charger Set
  $5.00
 • ខ្សែ+ដុំសាក USB C70 ម៉ាក ហូកូ ឌុយមីក្រ៉ូ-USB 3A
  Available
  Charger Set
  $4.60
 • ខ្សែ+ដុំសាក BA23 ម៉ាក បូរ៉ូហ្វុន ឌុយសាក Lightning 2.4A
  Available
  Charger Set
  $4.50
 • ខ្សែ+ដុំសាក BA23 ម៉ាក បូរ៉ូហ្វុន ឌុយសាក មីក្រ៉ូ-USB 2.4A
  Available
  Charger Set
  $4.50
 • ខ្សែ+ដុំសាក C71 ម៉ាក ហូកូ ពីឌុយ TC ទៅ Lightning
  Available
  Charger Set
  $10.80
 • ខ្សែ+ដុំសាក C57 ម៉ាក ហូកូ ពីឌុយ TC ទៅ Lightning
  Available
  Charger Set
  $11.92
 • ខ្សែ+ដុំសាក USB BA21 ម៉ាក បូរ៉ូហ្វុន ឌុយសាក Type-C QC3.0
  Available
  Charger Set
  $5.50
 • ខ្សែ+ដុំសាក C66 ម៉ាក ហូកូ ឌុយ ប្រភេទ C 4A
  Available
  Charger Set
  $6.85
 • ខ្សែ+ដុំសាក C66 ម៉ាក ហូកូ ឌុយ មីក្រ៉ូ-USB 4A
  Available
  Charger Set
  $6.85
 • ខ្សែ+ដុំសាក C50 ម៉ាក ហូកូ ឌុយ មីក្រ៉ូ-USB
  Available
  Charger Set
  $4.40
 • ខ្សែ+ដុំសាក USB BA20 ម៉ាក បូរ៉ូហ្វុន ឌុយប្រភេទ C 2.1A
  Available
  Charger Set
  $4.40
 • ខ្សែ+ដុំសាក USB BA20 ម៉ាក បូរ៉ូហ្វុន ឌុយ មីក្រ៉ូ-USB 2.1A
  Available
  Charger Set
  $4.40
 • ខ្សែ+ដុំសាក USB BA20 ម៉ាក បូរ៉ូហ្វុន ឌុយ Lightning 2.1A
  Available
  Charger Set
  $4.40
 • ខ្សែ+ដុំសាក C2 ម៉ាក ហូកូ ឌុយ Type-C 1ម៉ែត្រ
  Available
  Charger Set
  $5.00
 • ខ្សែ+ដុំសាក C2 ម៉ាក ហូកូ ឌុយ មីក្រ៉ូ-USB
  Available
  Charger Set
  $3.76
 • ខ្សែ+ដុំសាកទូរស័ព្ទ C2 ម៉ាក ហូកូ ឌុយ Apple
  Available
  Charger Set
  $4.60
 • ខ្សែ+ដុំសាក USB BA16 ម៉ាក បូរ៉ូហ្វុន ឌុយ ប្រភេទ C 2.1A
  Available
  Charger Set
  $5.50
 • ខ្សែ+ដុំសាក USB BA16 ម៉ាក បូរ៉ូហ្វុន ឌុយ មីក្រ៉ូ-USB 2.1A
  Available
  Charger Set
  $5.50
 • ខ្សែ+ដុំសាក USB BA16 ម៉ាក បូរ៉ូហ្វុន ឌុយ Lightning 2.1A
  Available
  Charger Set
  $5.50